SADAKA-I FITIR

İhtiyacı olan eşyadan fazla olarak, zekât nîsabı kadar malı, parası bulunan her müslümanın fıtra vermesi vaciptir. Sadaka-i fıtır'ın vücûbu, zekâtın farz olmasından öncedir ve orucun farz kılındığı seneye rastlar. Fıtır sadakası. Orucun kabulüne, ölünün seke-râtından ve kabir azabından kurtuluşuna bir vesiledir. Ramazan Bayramını geçirmemek üzere verilecek olan bir sadakadır ve vaciptir.
Edası vacip olmasının vakti de Bayram günü sabahıdır. Bu bakımdan o günden evvel ölen veyahut Ramazan içinde zengin iken o gün fakir düşen kimseye, sadaka-i fıtır vâcib olmaz. Bayram gecesi güneş doğmazdan evvel doğan çocuğun fıtrasını vermek vâcib olur.

Nisaba malik olan hür bir müslüman hem kendi nefsi için, hem de fakir olan bunak ve mecnun veya küçük evlâdı için. izin ve hizmetinde bulunan köle ve cariyeleri için sadaka-i fıtır vermekle mükelleftir. Velevki köle ve cariyeleri gayrimüslim olsun.
Sadaka-i fıtır, arpa, buğday, kuru üzüm ve kuru hurmadan verilir.

Buğdaydan 520 dirhem (1.667 kg.) dır.
Arpadan 1040 dirhem (3.333 kg.) dır.
Kuru üzümden 1040 dirhem (3.333 kg.) dır.