İstanbul

İSTANBUL VE 7 TEPESİ


İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulu bulunduğunu hemen hemen herkes bilir İstanbul ambleminde de yer alan 7 tepe şunlardır :

1 — Topkapı Sarayı, Ayasofya ye Sultanahmed Camiinin bulunduğu tepe.
2 — Çemberlitaş ve Nuruosmaniye Camiilerinin bulunduğu tepe.
3 — Beyazıt Camii, Süleymaniye Camii ve Üniversitenin merkez binasının bulunduğu tepe.
4 — Fatih Camiinin bulunduğu tepe.
5 — Çarçamba'da Sultan Selim Camiinin bulunduğu tepe.
6 — Edirnekapı'da Mihrimah Camiinin bulunduğu tepe.
7 — Altınmermer (Samatya) tepesi.

İstanbul için pek çok şair asırlar boyunca nefis şiirler yazmış, bu muhteşem beldenin güzelliklerini, üstünlüklerini dile getirmeye çalışmıştır. Bunlar arasinda Divan şairlerinden Nedim'in;

«Bu şehr-i Stanbul ki bimisl-i bahâdır;
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır;
Bir gevheri yekpare iki bahr arasında;
Hurşid-i cihantâb'.'ile tartılsa sezâdır;
Camilerinin her biri bir kûh-i tecelli,

BÜYÜK FETİH

İstanbul'umuz, 1453'ün 6 Nisan - 29 Mayıs günleri arasında 53 gün süren muhasaradan sonra Türk mücahidlerine kucağını açmıştı.

«Fatih» unvanını, bu büyük fütuhatı ile kazanan Sultan II. Mehmed Han, otağını, Topkapı Maltepe'de kurdu. Topkapı-Edir-nekapı arasındaki merkez cephesini bizzat idare etti. Sağ ve sol cenahlarını Vezir-i Azam Çandarlı Halil ve Vezir Sarıca Paşalara verdi. Merkez cephesinden, Marmara sahiline kadar Ordunun umumi sağ kanadında Anadolu askerleri ve başlarında Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa, Halic'e kadar uzanan sol kanatta Rumeli askerleri ve başlarında Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa vardı. Deniz cephelerinde de Marmara'da Hamza Bey, Haliç'te Zağnos Mehmet Paşa bulunuyordu. Bunların vazifesi; sahil boyundaki sura mümkün olduğu kadar yaklaşıp devamlı bir ateş açmaktı.