KADİR GECESİ

Daha önceki ümmetlere verilmeyen, yalnız biz Ümmet-i Muhammedi ihsan edilen «bîn aydan daha hayırlı» bir gecedir. Çünkü ilâhî hitabın insanlığa teveccüh ettiği ilk gecedir. Kur'ân-i Kerîm, bu gecede inmeye başlamıştır. Resûlullah (S.A.V) Efendimiz, Peygamberlik vazifesine bilfiil bu gece başlamıştır.

Kadir sûresinde mealen buyuruluyor ki:

«Zâtımızla, sıfatımızla, kudret ve aza-metimizle biz, O Kur'ân-ı Azimüşşan'ı.: Kadir gecesinde indirdik. Habibim! Kadir gecesi nedir? Ve nasıl bir fazilete sahiptir? Bunu sana kim bildirebilir? Elbette hiç kimse biîdiremez. O öyle bir gecedir ki, içinde Kadir gecesi bulunmayan, gecesi gündüzü ibâdetle geçirilen bin aydan daha hayırlıdır. O gece Allah'ın İzni ile bölük bölük melekler ve Ruh, herşeye ait mukadderatın infazı için yeryüzüne iner-ler. Sabaha kadar o gece mü'minlere se-lâmettir. Melekler selâm okur» o gece başdan başa emniyettir.»

Kadir gecesindeki afv-ı ilâhî, İnsan-ı İlâhî hiç bir geceye kıyaslanamaz. Bu gecede tesbih namazı gibi ibâdetlerle, duâ ve ilticalarla» kendinin ve bütün müslü-manlarm saâdet ve selâmeti için çok yalvarmak lâzımdır. Bu gecede Cenâb-ı Hakk´ın kullarına lütfettiği umumi afv ve feyz ü bereketten istifade etmelidir.

* * *

"Kadir gecesi aydınlık bir gecedir : Sıcak değildir. soğuk değildir, bulutsuz ve yağmursuzdur, O gece rüzgâr da olmaz, O gecede (şeytanlar) yıldızla kovalanmaz. Güneşin şuasız doğması, o günün bariz alâmetlerindendir!" (Ramuz 4538.) -HADÎS-İ ŞERÎF,